RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Strumień 20.05.2018 r. 


Grupowa Praktyka Stomatologiczna "STOMATOLOGIA SROKOSZ" S.C.
lek. stom. Marta Wysocka-Srokosz  lek. stom. Michał Srokosz
43-246 Strumień, ul. Łuczkiewicza 7

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Praktyka Stomatologiczna "STOMATOLOGIA SROKOSZ" s.c. z siedzibą w Strumieniu, ul. Łuczkiewicza 7
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 ppkt h  oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres mailowy w celu kontaktu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pracownie protetyczne
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1.
  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Kontakt

Stomatologia Srokosz

ul. St. Łuczkiewicza 7

43-246 Strumień

Godziny pracy

Pon.- Czw. 9:00 - 19:00

Pt. 8:00 - 14:00

Prosimy o rejestrację telefoniczną

(033) 857 16 66

604 50 30 34

Udogodnienia dla pacjentów

Gabinet przyjazny osobom niepełnosprawnym

Możliwość płatności kartą

Klimatyzacja

Muzyka relaksacyjna